Jak napisać pracę magisterską i czy warto skorzystać z pomocy?

Studenci, którzy mieli okazję kończyć studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie), mogą pochwalić się cennym doświadczeniem, jakim jest pisanie pracy dyplomowej. Zdobytą wówczas wiedzę i umiejętności, mają szansę wykorzystać podczas tworzenie kolejnego, istotnego opracowania naukowego, którym jest praca magisterska. Inaczej sprawy się mają natomiast w przypadku studentów kształcących się na pięcioletnich, jednolitych studiach, zakończonych obroną tytułu magistra. Oni nie dysponują takim doświadczeniem, a co za tym idzie – to dla nich pierwsza styczność z tak dużą pracą. Zatem jak napisać pracę magisterską, aby była ona dobra? Podpowiadamy.

Jak wybrać temat pracy magisterskiej?

Prawdopodobnie, dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że pierwszym etapem pisania pracy magisterskiej, jest wybór jej tematu. Powinien on odpowiadać kierunkowi studiów i być ściśle powiązany z jego tematyką. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że najlepiej zdecydować się na rozwinięcie zagadnienia, które szczególnie interesuje danego studenta. Jest to ważne głównie dlatego, że pisząc o tym, co się lubi, łatwiej stworzyć interesujące opracowanie. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, podczas wybierania tematu pracy magisterskiej, to niewątpliwie:

 •         Związek z pracą zawodową,
 •         Możliwość pozyskania użytecznych informacji, które zostaną wykorzystane w przyszłości,
 •         Poziom trudności,
 •         Dostęp do informacji, niezbędnych do opracowania danego zagadnienia.

Warto mieć na uwadze fakt, że to, o czym pisać pracę magisterską, musi być świadomą decyzją studenta. Nie powinien on pozwalać promotorowi na narzucanie sobie tematu, gdyż wówczas, tworzenie takiego opracowania, może okazać się prawdziwą męczarnią, szczególnie gdy nie będzie powiązane z zainteresowaniami seminarzysty.

Wskazówki dotyczące pracy magisterskiej

Żeby dobrze napisać pracę magisterską, warto pozyskać szereg istotnych informacji, które ułatwią opracowanie danego zagadnienia i sprawią, że twórczość zostanie dobrze oceniona zarówno przez promotora, jak i recenzenta. Mowa tu między innymi o minimalnej i maksymalnej długości pracy, jej strukturze oraz takich kwestiach, jak rodzaj i wielkość czcionki czy sposób formatowania tekstu. Dysponując już takimi informacjami, można przejść do konkretów, czyli tworzenia swojej pracy magisterskiej.

Jak zacząć pracę magisterską?

Najtrudniejszym elementem wszystkich prac dyplomowych, jest rozpoczęcie ich pisania. No bo od czego właściwie zacząć swój wywód? Otóż przed rozpoczęciem pisania, należy stworzyć plan, czyli spis treści. To w nim bowiem zawarte są główne, poruszane w pracy aspekty. Mając taki plan, łatwiej jest przystąpić do pracy, ponieważ można rozwijać kolejne podpunkty, a tym samym krok po kroku zbliżać się do ukończenia swojej twórczości. Kiedy dysponujemy już spisem treści, który został zaakceptowany przez promotora, przychodzi moment, aby przejść do konkretów. Zatem jak zacząć pracę magisterską? Zgodnie ze spisem treści, będzie to wstęp. Stanowi on wprowadzenie do tematu pracy, a także wskazuje motywy, jakie przyczyniły się do jego podjęcia. Autor opracowania, opisuje w nim problemy badawcze, hipotezy, cele, metody badań, a także przedstawia układ pracy. Warto wiedzieć, że wstęp to jedna z najważniejszych części pracy magisterskiej, ponieważ jest najczęściej czytany.

Jak napisać część teoretyczną pracy magisterskiej?

Po napisaniu wstępu, przychodzi czas na tworzenie części teoretycznej swojego opracowania. W tym miejscu, po raz kolejny, pojawia się pytanie – jak pisać pracę mgr? Otóż ten paragraf, powinien opierać się na odpowiednio dobranej literaturze przedmiotu. Należy w tym celu posługiwać się literaturą naukową, nie zaś popularno- naukową. Nie bez znaczenia jest również czas, w jakim powstały materiały. Muszą być możliwie jak najbardziej aktualne i pochodzić z ostatnich lat. Pisanie pracy magisterskiej, jeśli chodzi o część teoretyczną, musi przedstawiać główne teorie, powiązane z opracowywanym zagadnieniem, porównywać je, a także przedstawiać własne stanowisko autora pracy w odniesieniu do nich. Warto także wskazać zaobserwowane przez studenta związki, jakie zachodzą pomiędzy czynnikami, które stanowią przedmiot pracy, a także ich kontekst i uwarunkowania.

Jak przeprowadzić badania do pracy magisterskiej?

Badania w pracy magisterskiej to kolejna z pozycji, jakich nie może zabraknąć w tego typu opracowaniu. Żeby je dobrze przygotować, należy w należyty sposób sformułować pytanie badawcze. Powinno być ono mierzalne, jasne i zwięzłe. Myśl ta, musi dotyczyć rozwiązania jakiegoś problemu lub zrealizowania pewnej możliwości. W przypadku badań do pracy magisterskiej, można wyróżnić ich dwa główne rodzaje:

 •         Ilościowe. Wymagające twardych danych. Mowa tu o wynikach ankiet lub kwestionariuszy, a także obliczeniu zmiennych statystycznych.
 •         Jakościowe. Mogą opierać się na studium przypadku, wywiadach lub obserwacji, a kolejno wyciągnięciu własnych wniosków.

Aby móc w odpowiedni sposób przygotować badania do pracy magisterskiej, trzeba stworzyć również hipotezę badawczą, która po analizach, może zostać potwierdzona lub wykluczona. Istotne jest również opracowanie ankiet i wybór grupy osób badanych, wśród których zostaną one przeprowadzone. Zgromadzone dane ilościowe, należy wprowadzić do programu statystycznego, obliczyć potrzebne zmienne statystyczne, przeanalizować uzyskane wyniki i na ich podstawie stworzyć listę wniosków i rekomendacji.

O czym pamiętać podczas pisania pracy magisterskiej?

Przy pisaniu pracy magisterskiej trzeba pamiętać o kilku uniwersalnych zasadach, których należy bezwzględnie przestrzegać. Oto one:

 •         Tekst pracy musi być oryginalny. Każda praca magisterska przechodzi test, którego celem jest potwierdzenie lub wykluczenie jej skopiowania z zewnętrznego źródła. Jeżeli wykaże on, iż dane opracowanie, w znaczącym stopniu jest zbieżne z inną pracą, wówczas taka magisterka, zostanie w całości odrzucona. Żeby tego uniknąć, należy zawsze dodawać przypisy do każdego twierdzenia, które zostało skądś zapożyczone. Przytoczenie fragmentu książki lub artykułu w sposób dosłowny, zawsze należy oznaczać jako cytat.
 •         Przejrzysty układ pracy. O tym już mówiliśmy w poprzedniej części artykułu, jednak przytoczymy tą zasadę kolejny raz. Praca powinna być podzielona na tematyczne rozdziały, zawierać wstęp, zakończenie, spis treści i bibliografię.
 •         Spójność wypowiedzi. Pracę magisterską należy pisać w sposób konkretny, bez tzw. „lania wody”. Należy też umieszczać w niej wyłącznie tezy, które nie budzą żadnych wątpliwości autora opracowania.

Co powinno zawierać zakończenie pracy magisterskiej?

Obok wstępu do pracy magisterskiej, równie ważnym elementem tego opracowania naukowego, jest jego zakończenie. Powinno ono zawierać wszystkie wnioski, do których doszedł student, podczas jego tworzenia. Śmiało można powiedzieć, że zakończenie stanowi sedno pracy magisterskiej, ponieważ w zwartej formie, przedstawia wszystkie, poruszone w pracy kwestie, wyniki przeprowadzonych badań, a także zgromadzone konkluzje.

Bibliografia – jak powinna wyglądać?

Bibliografię, czyli wykaz literatury, która została wykorzystana w danej pracy magisterskiej, powinna prezentować się następująco: autor (w kolejności: nazwisko i imię (lub inicjał imienia), tytuł, miejsce i rok wydania.

Co powinno znajdować się w rozdziałach pracy magisterskiej?

Każda praca magisterska, powinna składać się z minimum trzech rozdziałów, a każdy z nich, być podzielony na co najmniej dwa podrozdziały. W rozdziałach pracy magisterskiej, muszą znaleźć się takie informacje, jak:

 1.       Rozdział teoretyczny (przedstawienie głównych teorii na podstawie odpowiednio dobranej literatury przedmiotu).
 2.       Rozdział metodologiczny (rozbudowany wstęp do części badawczej),
 3.       Rozdział empiryczny (prezentacja wyników i wniosków z badań).

Podsumowanie

Pisanie pracy magisterskiej, powinno być poprzedzone należytym przygotowaniem w postaci opracowania tematu, stworzenia spisu treści, a także zgromadzeniu wszelkich, niezbędnych materiałów. To naukowa praca dyplomowa, która musi być dopracowana w najmniejszym detalu i rzetelnie przedstawiać dane zagadnienie. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w napisaniu Twojej pracy magisterskiej, skorzystaj z pomocy fachowców pomocwpisaniu.pl. Naszą specjalnością jest pisanie prac magisterskich, jak i również wielu innych opracowań naukowych. Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą.

Podziel się tym

Dodaj komentarz