Regulamin

10 marca, 2016

Regulamin

Prosimy zapoznać się z regulaminem serwisu https://pomocwpisaniu.pl. Chcemy zaznaczyć, że każdy odwiedzający nas użytkownik jest zobowiązany do korzystania z naszego serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem

§ 1
Informacje ogólne

 1. Serwis – to strona internetowa https://pomocwpisaniu.pl
 2. Witryna – patrz serwis
 3. Użytkownik – to osoba, która odwiedza stronę https://pomocwpisaniu.pl
 4. Oferta – to oferta usługowa zamieszczona na witrynie
 5. Dane osobowe – to informacje dotyczące zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to być na przykład: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail
 6. Materiały – to przekazywane serwisowi materiały. Materiały mogę być dostarczane za pośrednictwem poczty, kuriera, za pośrednictwem strony internetowej – https://pomocwpisaniu.pl, jak również za pomocą e-maila – link do formularza. Materiały mogą mieć różną formę, na przykład wydrukowanych kartek, zapisanych rękopisów jak i plików komputerowych w różnych formatach

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Na witrynie prezentowane są informacje o usługach wykonywanych w ramach serwisu, o orientacyjnych cenach, o nowych usługach
 2. Odwiedzający witrynę użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z tymże Regulaminem, a również z obowiązującym prawem, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności w sposób, który nie narusza praw osób trzecich
 3. Ewentualne poprawki do bezpłatnej korekty przyjmujemy w okresie trzydziestu dni od daty dostarczenia materiału.

§ 3
Anonimowość i prywatność

 1. Serwis chroni anonimowość przekazywanych materiałów i prywatność danych osobowych korzystających z informacji i usług zawartych w ramach witryny podług przepisów prawa, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych
 2. Właściciel oraz pracownicy serwisu oświadczają, iż nie przekazują osobom trzecim żadnych danych osobowych użytkowników witryny, ani też żadnych powierzonych serwisowi materiałów
 3. Dane użytkowników nie są nikomu przekazywane, odsprzedawane ani udostępniane, traktowane są z najwyższą poufnością
 4. Dane pozyskane w wyniku wykonywania wyceny, bądź realizacji usługi są przechowywane na wysokiej jakości sprzęcie. Dostęp do tychże danych mają tylko osoby upoważnione
 5. W przypadku próby naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych lub rozporządzenia ogólnego parlamentu europejskiego i rady (UE) o ochronie danych osobowych serwis zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy służby bezpieczeństwa
 6. Podając swoje dane poprzez formularze kontaktowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach kontaktowych, akceptując tym samym w pełni zapisy niniejszego Regulaminu
 7. Użytkownik korzystając z funkcjonujących w ramach witryny formularzy kontaktowych przekazuje swoje dane w sposób wolny i dobrowolny, to jest bez jakiegokolwiek przymusu ze strony serwisu

§ 4
Odnośniki do stron osób trzecich

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji przekierowujących (linkowanie) do innych stron internetowych
 2. Treści zawarte na tychże stronach są objęte prawami autorskimi, które przysługują ich twórcom i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim

§ 5
Prawa autorskie

 1. Zawartość serwisu, jej treść, kształt i konstrukcja jest chroniona przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie
 2. Żadna część witryny nie może być kopiowana, drukowana, powielana, nagrywana na nośniki danych i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób
 3. Ściąganie, kopiowanie treści serwisu jest dopuszczalne wyłącznie do niekomercyjnego, prywatnego użytku, chyba że w danym przypadku określone zostało inaczej
 4. Naruszenie prawa autorskiego przez użytkownika będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o prawie autorskim oraz pokrewnych prawach

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Materiały, które pomagamy przygotować mogą być użyte wyłącznie w sposób nie naruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK
 2. Oferowana pomoc w redagowaniu tekstów ma na celu tylko i wyłącznie usprawnienie postępowania i rozwoju edukacyjnego użytkownika
 3. Wykonane przez nas opracowania naukowe, czy analizy są jedynie wzorami stanowiącymi podstawę do pisania własnych prac i mogą one służyć wyłącznie jako baza lub materiał wyjściowy do dalszych rozważań
 4. Serwis pomocwpisaniu.pl nie odpowiada za dalsze użytkowanie i sposób wykorzystania opracowanych materiałów
 5. Naruszenie przepisów prawa autorskiego przez użytkownika może skutkować odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o prawie autorskim oraz pokrewnych prawach

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Serwis dokłada starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny, jednak nie daje gwarancji, że witryna będzie działała bez przerw
 2. W przypadku zastrzeżeń co do działalności serwisu, użytkownik może zgłaszać je poprzez e-mail – link do formularza
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany tego regulaminu w każdym czasie
 4. Aktualny regulamin jest zamieszczany pod adresem – https://pomocwpisaniu.pl/regulamin/
Podziel się tym