Przeprowadzanie badań naukowych

27 stycznia, 2016

Badania do prac naukowych – kompleksowa usługa

Badania – świadczymy usługi w zakresie zaprojektowania oraz przeprowadzania badań (badania ilościowe i jakościowe, badania rynku oraz e-badania). Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona potencjalnych odbiorców. Nasze doświadczenie metodologiczne pozwala nam zaproponować przeprowadzenie badań (lub pomoc w badaniach) na poziomie prac zaliczeniowych i dyplomowych (licencjackich, magisterskich, jak również doktorskich). Oferujemy pełny zestaw badań marketingowych (badania rynku i opinii społecznej) dla potrzeb przedsiębiorstw.

Dzięki rozwojowi metod badawczych nauka, a w szczególności dziedziny nauk społecznych, wypracowały narzędzia, dzięki którym możliwe jest pozyskanie bardzo cennej z punktu widzenia marketingu i runku wiedzy. Należny jednak pamiętać, że samo przeprowadzenie badań jest zabiegiem niezwykle złożonym i zróżnicowanym. W jego trakcie można popełnić szereg różnorakich pomyłek, które w efekcie mocno utrudnią, by nie powiedzieć uniemożliwią podjęcie skutecznych działań. Jeżeli bowiem dane, które otrzymamy będą wynikiem źle przeprowadzonych badań, wówczas wnioski z nich płynące są z samej zasady błędne, a przez to mogą wyrządzić więcej szkody, niż pożytku. Kazimierz M. Czarnecki wskazuje na najczęstsze błędy w procesie prowadzenia badań.


Najczęstsze błędy i pomyłki w badaniach naukowych:

 • Błędy w przygotowaniu badań –  do tej grupy błędów zaliczyć można:

  • Wykorzystywanie przestarzałej literatury naukowej (zarówno tej merytorycznej jak i metodologicznej);
  • Nazbyt powierzchowne zapoznanie się z treścią studiowanej literatury, lub studium przypadku;
  • Błędne zrozumienie zagadnień związanych z planowanymi badaniami;
  • Błędne ujęcie problemu badań, brak jego „umocowania” w realnej rzeczywistości;
  • Niejasny cel badań.

Niewystarczające przygotowanie się do opracowania koncepcji planowanych badań jest jednym z zasadniczych błędów nie tylko w procesie przygotowania koncepcji badań, lecz także ich przeprowadzeniu oraz opracowaniu materiałów i wyników.

 • Błędy w koncepcji badań (plan, schemat, struktura zadaniowa):

  • Błędne ujęcie problemu badań (problemu w rzeczywistości nie ma);
  • Błędne ujęcie tematu badań (temat zawiera sprzeczności wewnętrzne, jest zbyt wieloznaczny lub nadmiernie wieloaspektowy);
  • Błędnie sformułowany cel (bądź cele) badań, również pytania badawcze oraz postawione hipotezy;
  • Niewłaściwie dobrana lub sformułowana teoria badań;
  • Błędny dobór próby badawczej;
  • Błędnie dobrane metody badań, nieadekwatne do prowadzonego badania.

Przygotowanie się do prowadzenia badań musi być więc bardzo rzetelne, zarówno pod względem teoretycznym, merytorycznym, jak i metodologicznym. W przeciwnym razie przeprowadzone badania będą miały znikomą wartość poznawczą.

 • Błędy w prowadzeniu badań

  • Przyjęte założenia badawcze mogą się nie sprawdzać, lub w trakcie ich wykonywania pojawiają się różnorodne trudności w ich rzeczywistej realizacji, np. trudność z pozyskaniem odpowiedniej próby badawczej. Konieczna jest wówczas korekta w doborze próby, proces ten jest szczególnie narażony na pomyłki.
  • Zmiana kryteriów doboru próby, przy jednoczesnym braku zmiany ogólnych założeń i celów badania;
  • Błędy w przygotowaniu merytorycznym i metodologicznym osób prowadzących badanie.
 • Błędy w opracowaniu rezultatów przeprowadzonych badań:

  • Błąd w opracowaniu statystycznym (ilościowym) materiałów badawczych;
   • Zła konstrukcja składnikowa tabel, wykresów (np. nadmierne zagaszenie danymi);
   • Błędna konstrukcja wykresów (nadmierna liczba słupków, warstw, linii);
   • Błędne opracowanie – dane przedstawione według postawionych pytań ankietowych, aniżeli według badanego zagadnienia.
  • Błąd w opracowaniu jakościowym wyników badań;
   • Takie samo w stosunku do założeń badawczych wartościowanie uzyskanych wyników, w zamian za ich odpowiednią hierarchizację.
  • Błędne sformułowanie stwierdzeń badawczych (zła weryfikacja hipotez);
  • Błędna interpretacja wyników badań;
   • Interpretacja nie odnosi się do założeń teoretycznych, do dotychczasowych wyników innych badań.
  • Błędne sformułowanie wniosków;
   • Brak podziału na wnioski poznawcze (nowa wiedza) oraz wnioski utylitarne (użyteczne w praktyce)
  • Błędne sformułowanie refleksji i postulatów dotyczących zrealizowanych badań.
   • Postulaty, refleksje są zbyt ogólnikowe, tylko w małym stopniu związane z przeprowadzonym badaniem.

Widać zatem, jak wiele różnego rodzaju pomyłek możne wpłynąć na błędny wynik badania. Z drugiej jednak strony, badanie zaplanowane i przeprowadzone w sposób rzetelny daje możliwość uzyskania wiedzy niezwykle cennej z zarówno badawczej, jak również rynkowej strony. Z tego właśnie powodu dobrze jest powierzyć to zadanie specjalistom. W ten sposób będziecie Państwo pewni, że uzyskane wyniki będą odpowiadały i będą miały swoje umocowanie w rzeczywistości, a wnioski z nich płynące będą trafne (np. identyfikacja silnych i słabych stron przedsięwzięcia) i cenne z punktu widzenia Państwa interesu.


Oferujemy pomoc w badaniach, w opracowaniu i przeprowadzeniu:

Powierzenie nam przeprowadzenia badań to gwarancja rzetelnego podejścia i wysokiej jakości. Nasza oferta skierowana jest nie tylko do przedsiębiorstw, ale również do osób prywatnych, które napotykają na trudności badawcze, bądź zmagają się z brakiem czasu. Przeprowadzamy badania do prac zaliczeniowych, dyplomowych do poziomu doktoratu włącznie. Nasza pomoc w badaniach pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii oraz da zadowalające z punktu widzenia dociekliwości poznawczej efekty.


Nasza oferta odnośnie badań:

 • Przygotowanie badania:
  • Analiza dostępnej literatury, lub studium przypadku;
  • Opracowanie problemu badań;
  • Opracowanie celu badań.
 • Przygotowanie koncepcji badań:
  • Dobór odpowiednich pytań badawczych oraz hipotez;
  • Dobór odpowiedniej teorii naukowej, w ramach której mają być przeprowadzone badania (opcjonalnie);
  • Dobór próby badawczej;
  • Dobranie odpowiedniej metody badań.
 • Przeprowadzenie badań:
  • Według przyjętych założeń badawczych;
  • Korekty w doborze próby (w razie konieczności).
 • Opracowanie rezultatów przeprowadzonych badań:
  • Opracowanie statystyczne materiałów badawczych;
   • Odpowiednie skonstruowanie tabel, wykresów;
  • Opracowanie wyników badań;
  • Weryfikacja hipotez;
  • Interpretacja wyników badań;
  • Sformułowanie wniosków;
   • Wnioski poznawcze oraz wnioski utylitarne (jeżeli dotyczy);
  • Sformułowanie refleksji i postulatów dotyczących zrealizowanych badań.

Podczas stosowania metod jakościowych bardzo często podejmowane są próby kwalifikacji opisywanych postaw, bądź  zjawisk w sposób zakładający użycie podejścia statystycznego. Z tego powodu często dla lepszego zobrazowania badanego zjawiska używa się zarówno metody jakościowe i ilościowe. Nasze podejście w tej kwestii uzależniamy od charakteru zlecenia i woli, oczekiwań Klienta.


Warto wiedzieć: Warto wiedzieć:
 • Badania mogą być przygotowane w języku innym jak polski
 • Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość
 • Nieustannie kontrolujemy i polepszamy techniki sprawdzające jakość otrzymywanych danych
 • W zależności od charakteru zlecenia możemy przeprowadzić tzw. badania ilościowe lub analizy jakościowe, czasem konieczne jest połączenie obu tych podejść (podejście ilościowo-jakościowe)

Inne nasze usługi, które mogą Państwa zainteresować (rozwiń)
Pisanie pracOfertaCennik
PrezentacjeOfertaCennik
BadaniaOfertaCennik
PrzemówieniaOfertaCennik
TłumaczeniaOfertaCennik
KorektyOfertaCennik
Tworzenie stronOfertaCennik
PrzepisywanieOfertaCennik

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań prosimy o kontakt.

Podziel się tym