O czym pamiętać pisząc licencjat

O czym pamiętać pisząc licencjat

O czym pamiętać pisząc licencjat – czyli o najważniejszych rzeczach, na które trzeba zwrócić uwagę pisząc pracę licencjacką. W tekście tym zwrócimy uwagę na kilka najbardziej istotnych szczegółów, o których należy pamiętać podczas pisania pierwszej poważniejszej pracy dyplomowej – pracy licencjackiej.

Czym jest praca licencjacka?

Praca licencjacka to praca dyplomowa, która jest pisana pod koniec studiów pierwszego stopnia, określanych jako studia licencjackie. Może być też pisana w połowie dwustopniowych, określanych jako studia magisterskie. Praca licencjacka jest recenzowana przez recenzentów wydających opinię na jej temat. Pozytywna recenzja pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego (egzamin licencjacki) upoważnia zdającego do posługiwania się tytułem zawodowym licencjata.

Praca licencjacka jest pracą odtwórczą, to znaczy, że osoba pisząca ją korzysta z zasobów aktualnie dostępnej wiedzy. Nie zwalnia to jednak autora z konieczności zapoznania się z literaturą i wynikami aktualnych badań z zakresu dziedziny na temat której pisze. Autor musi wykazać się umiejętnością odnajdywania użytecznych treści i umiejętnością praktycznego ich zastosowania. W szczególnych przypadkach, jeżeli takie są ambicje piszącego dopuszczalne jest tworzenie nowej wiedzy, chociaż w praktyce jest to bardzo rzadkie. Teraz skupimy się na najbardziej podstawowych kwestiach dotyczących zagadnienia kompozycji prac licencjackiej; zatem o czym pamiętać pisząc licencjat?

Kompozycja pracy licencjackiej

Podczas pisania pracy licencjackiej powinna zawierać w sobie następujące stałe elementy, należy do nich: spis treści, wstęp, rozdziały, zakończenie, bibliografia. Każdy z nich powinien być opracowany w sposób odpowiadający dziedzinie nauk w ramach której jest pisany, oraz zawierać autorskie treści. Uznaje się, że średnia objętość pracy licencjackiej powinna liczyć od 40 do 80 stron. Strony te powinny być pisane z zachowaniem wytycznych dla prac dyplomowych. Należy zatem pamiętać o tym, że praca tego typu powinna być napisana w tak zwanym formacie standardowym, tj.:

  1. Wielkość czcionki: 12 punktów;
  2. Używana czcionka: Times New Roman;
  3. Odstępy pomiędzy wierszami (tzw. interlinia): 1,5 punktu
  4. Marginesy:  po 2,5 cm (w przypadku lewego marginesu należy ustawić na 3,5 cm. Spowodowane jest to tym, że dodatkowy centymetr  zostawiany jest na oprawę pracy).

W powyższym ujęciu standardowa strona zwiera około 1800 znaków (wraz z odstępami oraz znakami interpunkcyjnymi), co przekłada się na około 250 słów na stronie.

Spis treści i wstęp pracy licencjackiej

Spis treści w każdej pracy dyplomowej powinien być przygotowany w sposób automatyczny (takie automatyczne funkcje oferuje zarówno MS Office jak i Open Office). Samodzielne robienie spisu treści może spowodować bardzo złe doświadczenia dla robiącego to, jak również dla czytającego. Wiele razy spotkać się można z opracowaniami, gdzie spis treści jest zrobione w sposób nieprofesjonalny a przez to traci na jakości cała praca dyplomowa

Wstęp w każdej pracy dyplomowej znajduje swoje miejsca na samym początku pracy, zaraz po spisie treści. Wstęp powinien zawierać w sobie odniesienia do struktury pracy, do użytych badań, oraz do użytej literatury. W ramach wstępu powinny znaleźć się również hipotezy, tezy badawcze. We wstępie możne także znaleźć się odniesienie do oczekiwanych rezultatów przeprowadzonych dociekań, spodziewanych wyników badań itp. W zależności od objętości pracy zaleca się, aby wstęp miał objętość do trzech, pięciu stron.

Rozdziały pracy licencjackiej

Jest to część zasadnicza każdej pracy dyplomowej. Rozdziały (jeżeli zakłada to charakter pracy) powinny zostać podzielona na teoretyczne i empiryczne. Zasada jest taka, że rozdziały teoretyczne znajdują się przed tymi empirycznymi, wprowadzają niejako w warsztat badawczy. Jeżeli jednak praca ma charakter teoretyczny, wówczas ważne jest aby rozdziały miały miej więcej taka samą, albo bardzo podobną długość. Ważne jest również, aby na początku każdego rozdziału znajdowało się wprowadzenie do tematyki poruszanej w tym konkretnym rozdziale. Ważne jest również, aby każdy rozdział kończył się podsumowaniem i sygnalizował przejście do następnego rozdziału.

Zakończenie pracy licencjackiej

Zakończenie pisania pracy licencjackiej to kluczowa część całej pracy. Jest on swoistym zwieńczeniem każdej pracy dyplomowej. Najważniejszymi kwestiami, które powinny znaleźć się w zakończeniu takiej pracy jest, po pierwsze syntetyczne podsumowanie i przedstawienie wyników badań, lub dociekań natury teoretycznej. W zakończeniu powinna znaleźć się również weryfikacja wcześniej postawionych hipotez. Dobrze widziane jest również odniesienie do perspektywicznych dalszych badań, jakie mogą być podjęte nad tematem.

Bibliografia pracy licencjackiej

Bibliografia w pracy licencjackiej nie powinna być nazbyt obszerna. Powinna skupiać się raczej na materiałach rodzimych – polskich. Odniesienia do literatury zagranicznej nie są oczywiście zakazane, ale na tym poziomie lepiej jest jednak korzystać z literatury polskiej oraz z polskich wyników badań, jeżeli takowe są dostępne. Ważne jest również aby pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących konstruowania bibliografii. Szczegółowo omówione one zostaną w osobnym artykule, na tą chwilę najważniejszym jest to, aby bibliografia była uporządkowana alfabetycznie, oraz aby inicjał imienia znajdował się za nazwiskiem (według wzoru: Eisenstein A.), dzięki temu możliwa jest wzmiankowana segregacja alfabetyczna.

Zaprezentowane powyżej informacje są absolutnie podstawowe i powinny dać pewien ogląd w odpowiedzi na pytanie – o czym pamiętać pisząc licencjat.

Podziel się tym

Dodaj komentarz