Jak napisać pracę doktorską z nauk o zarządzaniu i jakości?

Jak napisać pracę doktorską z nauk o zarządzaniu i jakości?

Nauki o zarządzaniu i jakości są stosunkowo nową dyscypliną naukową, choć zakres tematyczny, którego dotyczą, w przestrzeni gospodarczej znany jest od dawna. Znaczenie tej problematyki sprawiło, że obszar wiedzy wymaga szerszego poznania naukowego, stąd konieczność stworzenia dla niej odrębnej przestrzeni naukowej dla wnikliwych badań.

Dziedzina ta ewoluuje, więc doktorant ma duże możliwości badawcze, a to oznacza, że rozwojowość zarządzania i jakości jednocześnie stawia przed nim duże wymagania ze strony nauki, uczelni i promotora.  Jest to kierunek z dziedziny nauk społecznych, a więc charakter rozpraw naukowych dotyczyć może wielu innych zagadnień humanistycznych, choć ich przydatność jest znacznie szersza.

Napisanie pracy doktorskiej z nauk zarządzania i jakości wymaga od doktoranta szczególnego skupienia w obszarze zastosowania wyników badań własnych w sferze gospodarczej i społecznej. Rozprawa doktorska powinna zawierać wobec tego monografię naukową, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, pracę projektową, wdrożeniową oraz samodzielną część pracy badawczej. Dlatego jest to trudny proces, wymaga dużego skupienia w obrębie problemów badawczych i czasochłonnej pracy analitycznej.

Praca doktorska – nauki o zarządzaniu i jakości to trudny kierunek

Zarządzanie i jakość to elementy funkcjonowania wielu dziedzin gospodarki, a więc doktorant powinien mieć również wiedzę w wielu dziedzinach naukowych, choćby na poziomie pozwalającym na znalezienie korelatów.  Jest to kierunek, który pozwala na realizację pracy zawodowej na wyższym poziomie strukturalnym, ale także pracy naukowej na uczelni, a więc poziom szczegółowości badań w obrębie tej dziedziny powinien być bardzo wysoki, a to oznacza, że stopień trudności dociekań doktoranta jest również znaczny. Napisanie rozprawy doktorskiej wymaga ona wiele samodzielnej pracy doktoranta. Istnieje możliwość konsultacji z promotorem, ale jest to pomoc w ograniczonym zakresie, ponieważ bierze on jedynie odpowiedzialność za doradztwo w kwestiach merytorycznych oraz wskazanie kierunku działań doktoranta. Sam fakt, że są to studia III stopnia już zobowiązuje do wytężonej pracy, a więc efekt końcowy pracy musi być zadowalający, to znaczy wnosić wartościowe treści do dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości.

Zwykle konieczne jest stworzenie pracy, która łączy w sobie koncepcje teoretyczne z badaniami własnymi, a te w przypadku pracy z zarządzania i jakości muszą nosić znamiona ilościowych i jakościowych, opartych na kwestionariuszach ankietowych bądź też w szczególnych przypadkach – obserwacjach czy eksperymentach. Obszar badawczy powinien odpowiadać aktualnym trendom naukowym, ale jednocześnie powinien zapewniać potrzeby w zakresie wyjaśnienia obszaru niewiedzy. Oznacza to, ze wyniki badań przeprowadzonych w toku pracy doktorskiej powinny przyczynić się do rozwoju dziedziny zarządzania i jakości. Jak wynika z powyższego, praca doktorska w przedstawionym zakresie jest przedsięwzięciem trudnym, czasochłonnym i precyzyjnym, a dodatkowo powinna być napisana ściśle według wymagań uczelni.

Nie każdy doktorant jest przygotowany na tego typu pracę samodzielną, bo wymaga ona przemodelowania całego dotychczasowego trybu życia. Dlatego podpowiadamy, że warto skorzystać z wsparcia zewnętrznego, aby nie doszło do sytuacji, w której rozprawa doktorska uznana zostanie za nieprzydatną lub mało wartościową. Studia doktorskie z zarządzania i jakości zwykle podejmują osoby wcześniej studiujące ten sam kierunek bądź przejawiające zainteresowanie tą dziedziną w związku z pracą zawodową. Właściwe dopilnowanie wszystkich spraw technicznych oraz spełnienie wytycznych prac doktoranckich jest dużym wyzwaniem, a efekty pracy wpływają na postrzeganie doktoranta przez promotora i władze uczelnie, a zarazem na jego dalszą karierę naukową i zawodową.

Jak napisać pracę doktorską z nauk o zarządzaniu i jakości

Tematy prac doktorskich – nauki o zarządzaniu i jakości

Tematy prac doktorskich z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakością mogą być tak różnorodne, jak cały zakres tej dziedziny. Wobec tego, mogą oscylować wokół takich wartości jak zarządzanie strategiczne, logistyczne, finansowe, informacją ale także zarządzanie zasobami ludzkimi bądź kulturą organizacyjną. Jak napisać pracę doktorską z filozofii?

Zaczynając pracę doktorską przede wszystkim należy zacząć od wyboru odpowiedniego tematu. Powinien być on dopasowany do możliwości doktoranta nie tylko w zakresie percepcji, ale także możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz aktywnościach dodatkowych, bo określa on ściśle przestrzeń badawczą. Wobec tego doktorant musi posiadać podstawową wiedzę w zakresie obszaru badawczego i wyłonić z niego problem badawczy, który będzie w tej materii obszarem dotąd niezbadanym. Praca doktorska powinna obejmować najważniejsze trendy z dyscypliny studiów, ale zarazem otwierać przed doktorantem możliwości pracy dydaktycznej w poszczególnych subdyscyplinach.

Praca doktorska z nauk o zarządzaniu i jakości – tematy przykładowe

Przykładowe tematy pracy doktorskiej z nauk o zarządzaniu i jakości są uzależnione od aktualnych potrzeb naukowych, wiedzy i niewiedzy doktoranta oraz wymogów i możliwości dydaktycznych uczelni. Wobec tego nie jest to kwestia prosta, łatwa i jednoznaczna, tym bardziej, że od doktoranta wymaga się, aby jego praca była twórcza, oryginalna i samodzielna.

Przykładowa praca doktorska z tego kierunku może dotyczyć wielu zagadnień, a przytaczając choćby kilka z nich można wskazać na problematykę strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, prognozy rozwoju firm z branży turystycznej, transformacji szkolnictwa czy zarządzanie międzykulturowe w organizacji. Jak wynika z tych przykładów, jest to obszar szeroki, dotyczący różnych działów nauki i gospodarki. Wybór tematu zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od decyzji doktoranta, bo to on będzie musiał zarządzać swoją samodzielną praca w obrębie jego realizacji.

Przykładowa praca doktorska z nauk o zarządzaniu – gdzie szukać pomocy?

Doktorant może podjąć prace nad rozprawą doktorską sam, ale bez wsparcia zewnętrznego będzie to długi, nieskoordynowany proces, bowiem wymaga zarówno wielu godzin spędzonych na studiowaniu dostępnej literatury, jak i organizacji i przeprowadzenia badań w zakresie ustalonej problematyki badawczej. Jest to wobec tego przedsięwzięcie trudne i nie każdy doktorant jest przygotowany logistycznie i mentalnie do jego realizacji. Wobec tego najlepszym wyjściem jest poszukanie pomocy zewnętrznej, wśród wyspecjalizowanych redaktorów, którzy pomogą połączyć pracę naukową z pracą zawodową doktoranta, zajmując się najbardziej uciążliwymi etapami pracy doktorskiej.

Najczęściej doktorant jest pracownikiem naukowym bądź jest aktywny zawodowo w dziedzinie, z której zamierza skończyć studia III stopnia, a więc połączenie pracy badawczej z dotychczasowym rytmem życia osobistego i zawodowego jest niemożliwe i wymaga weryfikacji któregokolwiek obszaru. Nie jawi się taka konieczność w przypadku decyzji o wsparciu zewnętrznym specjalizujących się w realizacji opracowań naukowych redaktorów. W wyniku takiej decyzji najlepszą opcją jest zwrócenie się o pomoc do specjalistycznych firm. Gwarantuje to terminowe wykonywanie poszczególnych etapów pracy, dogłębną analizę przedmiotowej literatury oraz czasopism naukowych, ale także przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu wszystkich etapów metodologii badań własnych. Jest to często najlepsze rozwiązanie w sytuacji braku czasu, koncepcji czy choćby nienajlepszych predyspozycji redaktorskich.

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnej firmy, zajmującej się tworzeniem prac i ich korektą, sprawdźcie naszą stronę i zapoznajcie się z naszymi usługami. Wystarczy pierwszy kontakt i akceptacja wzajemnych zasad współpracy, aby ze spokojem realizować kolejne wytyczne opiekuna doktoratu.

Jak napisać pracę doktorską z nauk o zarządzaniu i jakości?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z nauk o zarządzaniu i jakości. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz