Jak napisać pracę doktorską z nauk o sztuce?

Jak napisać pracę doktorską z nauk o sztuce?

Nauki o sztuce to dziedzina badająca sztukę w każdym momencie jej istnienia, a więc zarówno tej z odległej przeszłości, jak i tej współczesnej. Jest to więc kierunek studiów o szerokim spektrum problematyki badawczej, dający jednocześnie przestrzeń do wyboru specjalizacji rozprawy doktorskiej. Napisanie pracy na studiach III stopnia z nauk o sztuce wymaga przede wszystkim dużego zainteresowania tematem.

Doktoranci mają możliwość, na każdym etapie pisania pracy, korzystania z potencjału uczelni, pomocy opiekuna doktoratu, ale największy jednak jest wymagany wkład własny, bo praca musi być twórcza, interesująca i przydatna naukowo. Wobec tego napisanie jej związane jest z pracą badawczą i analizą źródeł literackich oraz naukowych w wybranym przedmiocie. Jest to dla jednych trudne, dla innych czasochłonne, a władze uczelni od wszystkich wymagają jednakowego zaangażowania, samodzielności oraz spełnienia wymogów merytorycznych. Nie da się jednak napisać pracy doktorskiej bez poświęcenia dużej ilości czasu na analizę źródeł oraz badania, bo taką konstrukcję posiada każda rozprawa. Wymaga to od studenta dużej determinacji w dążeniu do rozwiązania problemu naukowego i motywacji w szczegółowym zrealizowaniu każdego etapu pracy. Jak napisać pracę doktorską z nauk o sztuce oraz na co zwrócić uwagę?

Temat pracy doktorskiej z nauk o sztuce – co wybrać?

Nauki o sztuce są osadzone w obszarze nauk humanistycznych, a więc tematy prac doktorskich mogą zawierać problemy analizowane i interpretowane w odniesieniu do historii, w sposób strukturalny bądź aksjologiczny. Temat pracy nie musi dotyczyć sztuki w jednoznacznym jej ujęciu, a więc może to być obszar związany z muzealnictwem, kolekcjonerstwem, krytyką artystyczną czy dziedzictwem współczesnym. Należy jednak pamiętać, że im bardziej złożona przestrzeń tym trudniejsze wyłonienie obszaru niewiedzy. Problemy badawcze zawarte w temacie pracy muszą wynikać z projektów własnych doktoranta i mogą dotyczyć percepcji i recepcji reliktów przeszłości bądź wytworów kultury współczesnej o charakterze kulturotwórczym.

Praca doktorska z nauk o sztuce powinna stanowić (i zakłada się, że doktorant tego dokona), poważny naukowo materiał zawierający przydatną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. W takim kształcie jest jednocześnie świadectwem wiedzy doktoranta oraz umiejętności skorelowania jej z praktycznymi wytycznymi. Wobec tego, wybór tematu pracy powinien być wypadkową zainteresowań i wiedzy doktoranta, innymi słowy powinien zbadać ten problem badawczy, który mieści się w zasobach osobistego zainteresowania tematem przez studenta. Wówczas poziom dociekań i skrupulatności może być taki, jak zakłada opiekun doktoratu, choć często zaangażowanie to uzależnione jest od innych obowiązków doktoranta, które pochłaniają czas na niekorzyść pracy badawczej. Podstawą oceny pracy doktorskiej jest jej przydatność, unikalność i rzetelność zbadania problemu, a to może zagwarantować obranie takiego tematu, który dotychczas nie został opisany. Tematy prac doktorskich z nauk o sztuce muszą odzwierciedlać podjęty w rozprawie problem, a cała rozprawa powinna być przydatna dla rozwoju całej dziedziny. Nie można jednak pominąć faktu, że znalezienie odpowiedniej tematyki opracowania doktoranckiego jest bardzo trudne, ale w efekcie wskazuje na zdolności naukowe jego autora.Jak napisać pracę doktorską z nauk o sztuce

Praca doktorska – nauk o sztuce opiera się na teorii i praktyce

Każda praca doktorska poruszająca problematykę nauk o sztuce powinna łączyć wiedzę teoretyczną z opracowaniami praktycznymi, bowiem takie są wymogi uczelni, ale tez tylko w taki sposób można dogłębnie zbadać problem określony w temacie. W pierwszej kolejności należy dążyć do poznania obszaru niewiedzy, a następnie w wyniku otrzymanych danych, sformułować wnioski, jednak całość wywodu uzupełnić należy informacjami pozyskanymi z literatury przedmiotu oraz opracowań naukowych.

Opracowanie wyników badań i czynności, które do tego zmierzają to najbardziej czasochłonna i najtrudniejsza część pracy doktoranta. Po stworzeniu tej części, można przejść do pisania rozdziałów teoretycznych, a następnie podsumowania i wniosków oraz implikacji praktycznych. Zestawienie obu tych obszarów wiedzy pozwoli na głębszą analizę podjętego problemu, a także dokładniejsze ujęcie wszystkich elementów pracy w części wstępnej, którą zwykle pisze się na końcu czynności analitycznych zarówno z zakresu literatury, jak i wyników badań. Wstęp powinien wprowadzać w poruszaną tematykę, a jego dopełnienie stanowi zakończenie pracy. Wszystkie elementy, które poddane zostały analizie, obserwacji i wnikliwym badaniom stanowią zawartość pracy. W takiej formie zestawienie teorii z praktyką może właściwie zobrazować poruszane w pracy aspekty, pomóc zweryfikować bądź potwierdzić hipotezy i rekomendować kolejne elementy rozwoju dziedziny nauk o sztuce.

Praca doktorska – przykład nauki o sztuce

Przykładem pracy doktorskiej może być opis skuteczności nauki czytania obrazu wśród środowisk akademickich, a więc zgodnie z tym sygnałem w temacie pracy doktorant musi sam znać przestrzeń, którą opisuje. Ponadto, powinien szczegółowo zbadać to, co inni badacze i literaci ujęli na ten temat w opracowaniach naukowych i pozycjach literackich, ale przede wszystkim przeprowadzić badania w środowisku akademickim badając skuteczność dotychczasowych metod czytania obrazu (bądź nauki czytania obrazu na konkretnej uczelni).

Zwykle instrukcji oraz pomysłów czy inspiracji do napisania pracy doktorskiej szuka się we własnych zasobach osobistych, jednak coraz więcej osób wspiera się wyszukiwaniem internetowym, wpisując w wyszukiwarki hasła powiązane z szukanymi rozwiązaniami. Znaleźć tam można wiele odsyłaczy do różnorodnych pomysłów, tematów, a nawet gotowych opracowań. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, bo powielanie cudzych pomysłów może okazać się plagiatem, a doktorat musi być pracą twórczą, kreatywną i innowacyjną. Prowadzone badania powinny być wiarygodne, rzetelne, a przede wszystkim skłaniać do wyciągnięcia przydatnych wniosków. Nie chodzi o wymyślanie najtrudniejszych obszarów badawczych czy najbardziej wyszukanych artykułów naukowych do analizy, ale chodzi o użytkowe opracowanie zadanego tematu w sposób unikatowy, oryginalny i przede wszystkim rzetelny.

Praca doktorska nauki o sztuce – profesjonaliści pomogą w stworzeniu doskonałej pracy

Chcąc uniknąć czasu na opracowywanie koncepcji pracy czy wymyślanie tematu pracy i obszaru badawczego warto skorzystać z pomocy zewnętrznej, Mowa tu o profesjonalnym wsparciu wykwalifikowanych specjalistów w konkretnych dziedzinach, którzy zajmują się redagowaniem prac doktorskich. Zapewni to unikatowy charakter rozprawy i rzetelny sposób podejścia do zleconego opracowania. Uzgodnione obszary pomocy będą zrealizowane z należytą starannością, dociekliwością, analizą i w utrzymaniu wytycznych uczelni.

Profesjonaliści posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenia, a także wiedzą, jaki kształt taka praca musi mieć, aby jej poziom był zadowalający dla doktoranta, jego promotora, a także władz uczelni. Bardzo często samodzielne przygotowanie części teoretycznej i praktycznej, a także przeprowadzenie badań, jest czasochłonne i trudne, a dodatkowo nie każdy doktorant posiada zdolności piśmiennicze w wymaganym przez uczelnię zakresie. Właśnie w takich przypadkach świetnym rozwiązaniem jest kontakt z wyspecjalizowaną firmą, zajmującą się tworzeniem pracy, korektą, przeprowadzaniem badań i pisaniem wniosków z pracy. Dodatkowym atutem jest to, że nie ma konieczności decydowania się na pomoc w pełnym zakresie, można poprosić o nią na przykład w określonej części, która sprawia największą trudność. Dlatego polecamy w tym zakresie nasze usługi, bo pisanie prac to nasza specjalność! Pracami o wysokim poziomie zaangażowania badawczego czy analitycznego zajmują się wyspecjalizowani redaktorzy, a więc profesjonalizm i naukowe podejście do tematu będą zagwarantowane.

Jak napisać pracę doktorską z nauk o sztuce?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z nauk o sztuce. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz