Jak napisać pracę doktorską z nauk o polityce i administracji?

Jak napisać pracę doktorską z nauk o polityce i administracji?

Polityka i administracja to kierunki bardzo zbliżone, ale ich studiowanie nie jest dla wszystkich. Doktorant musi przede wszystkim mieć zainteresowania we wskazanych dziedzinach, wiedzę i zwykle także zatrudnienie bądź pracę dydaktyczną w zakresie, który łączy te obszary. Zależności w strukturach administracyjnych są czasami bardzo zawiłe, a więc należy mieć wiedzę choćby o podstawach ich funkcjonowania. Są to studia humanistyczne, łączą w sobie podstawy socjologii, dziennikarstwa, a wymagają od doktoranta znajomości polityki, ustroju, działania jednostek samorządu administracyjnego, więc tych mechanizmów, które tworzą państwo, społeczeństwo i są w nich obecne każdego dnia. Jest to dziedzina nauk społecznych, a więc wątek ten jest obecny przez wszystkie lata nauki i w zasadzie jest podstawą każdego przedmiotu. Wobec tego napisanie pracy doktorskiej musi uwzględniać problematykę z zakresu, które one obejmują, a badania prowadzone w indywidualnym zakresie dotyczyć powinny aspektów nauk politycznych, administracji, stosunków międzynarodowych, jak również bezpieczeństwa. Pisanie pracy to czas wzmożonej pracy, szczegółowych analiz, szczególnej dociekliwości w badaniach, wymagających skonstruowania nietuzinkowych wniosków bądź rekomendacji. Napisanie pracy nie może być opatrzone dowolnością, bowiem doktorant musi dostosować ją do wymogów uczelni, natomiast poziom rozprawy nie tylko wpływa na pozycję naukową doktoranta, ale także może kreować jego karierę zawodową.  Jeśli nastąpi moment realizacji tego zadania zwykle powstaje pytanie jaki temat pracy obrać i w jaki sposób napisać pracę doktorską?

Tematy prac doktorskich – nauki o polityce i administracji wymagają połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej

Każda praca rozpoczyna się wyborem tematu i wcale nie jest to łatwe zadanie. Podobnym stopniem trudności odznacza się każdy następny etap, a więc cały proces związany z rozprawą doktorską jest zadaniem trudnym, które dodatkowo musi być wykonane na wysokim poziomie. Krótko rzecz ujmując – praca doktorska musi posiadać część teoretyczną oraz badawczą. Mimo, że obie są równie ważne, to o wartości pracy ostatecznie decyduje część badawcza, bo to wnioski skonstruowane na podstawie analizy wyników badań mają posłużyć do dalszego rozwoju dziedziny nauk społecznych, a więc nauk o polityce i administracji.

Część teoretyczna musi powstać na podstawie dogłębnej analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych artykułów naukowych, natomiast część badawcza musi zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią badań i jej etapy powinny doprowadzić do poznania obszaru niewiedzy doktoranta. Jest to spore wyzwanie, bo wymaga wiedzy na temat technicznej realizacji całego procesu, ale również czasu na jego właściwe przeprowadzenie.

Jak napisać pracę doktorską z nauk o polityce i administracji

Prace doktorskie nauki o polityce i administracji – jak pisać?

Prace doktorskie z zakresu nauk o polityce i administracji należy napisać zgodnie z wytycznymi uczelni. Mogą one być zbliżone na wszystkich kierunkach, ale każdej uczelni przysługuje prawo odrębności w szczegółach opracowania rozprawy doktorskiej. Konsultacje w tym zakresie doktorant prowadzi z opiekunem doktoratu, czyli promotorem. Nie polegają one jednak na szczegółowym wskazaniu sposobu realizacji zadania, a raczej na określeniu kierunku prac. Przede wszystkim należy skonstruować problem badawczy, a więc zakres niewiedzy doktoranta i zorganizować badania. Ponadto, koniecznej jest skonfrontowanie posiadanej wiedzy z tym, co na ten temat zostało zawarte w literaturze przedmiotu. W związku z tym, zarówno pierwsza, jak i druga część wymaga skupienia, mnóstwa czasu spędzonego z książkami i wśród populacji respondentów, szczegółowości, rzetelności i determinacji w tworzeniu rozprawy doktorskiej. Poziom pracy i sposób zbadania problemu może pomóc doktorantowi w możliwości pracy dydaktycznej na uczelni oraz wzmocni jego pozycję zawodową w trwającej karierze.

Rynek pracy potrzebuje naukowców, którzy przyczyniają się do rozwoju dziedziny nauk społecznych, szczególnie nauk o polityce i administracji, bo to oni najbardziej wpływają na kształt i funkcjonowanie administracji państwowej oraz nadają nowy kształt stosunkom politycznym.  W pracy doktorskiej wymagana jest samodzielność, a  współpraca z promotorem może jedynie pomóc w rozwianiu problemów merytorycznych i technicznych. Cała wiedza musi pochodzić z zasobów doktoranta. Mimo, że należy zachować konieczne schematy pracy doktorskiej, musi ona być wolna od powielania problemów, otwarta i pozbawiona schematycznego myślenia. Dlatego wymaga od doktoranta szczególnego zaangażowania w konstrukcję narzędzi badawczych i realizację procesu badawczego. Wobec tego doktorant powinien przygotować zakres autorskich rozwiązań w dziedzinie, w której zamierza się specjalizować bądź, w której dostrzega przestrzeń do działania. W tym celu muszą zostać określone problemy wymagające rozwiązania, obszar wymagający badania, ale także opracowana struktura realizacji całego procesu badawczego. Jak wynika z przedstawionych informacji musi to być proces precyzyjny, jest długotrwały i wymaga niezmiernie dużego nakładu pracy i czasu osoby piszącej pracę doktorską.

Przykładowe prace doktorskie z nauk o polityce i administracji – specjaliści pomogą w przygotowaniu pracy

Tematy prac z nauk o polityce i administracji powinny skupiać się wokół problemów państwowych, filozofii i etyki polityki, jej doktryn, konstytucjonalizmu, ustrojów państwowych czy transformacji ustrojowej. W sytuacji, gdy doktorant jest przygotowany do przeprowadzenia analizy zależności ustrojowych, może w temat swojej pracy włączyć aspekt dziennikarstwa, które ze zmianami ustrojowymi jest w wielu przypadkach ściśle powiązane. Jak wynika z przedstawionych informacji, nie jest prostą czynnością intelektualną stworzenie obszaru badań w wymienionym zakresie. Doktoranci, szczególnie z dziedziny nauk społecznych, są tak zaabsorbowani pracą zawodową (dydaktyczną bądź w jednostkach administracji państwowej), że stworzenie pracy doktorskiej może stanowić dla nich problem merytoryczny, związany z całą konstrukcją pracy oraz koordynacją badań. Problemem może nie być nieznajomość etapów rozprawy doktorskiej, ale nadmiar obowiązków i brak czasu na poświęcenie się pracy naukowej. Wyjściem z sytuacji jest poszukiwanie pomocy w Internecie, ale jest to ryzykowne przedsięwzięcie, bo obarczone jest błędem i plagiatem. Wobec tego najlepszą może okazać się decyzja o skorzystaniu z wiedzy i doświadczenia osób, które zajmują się z powodzeniem pomocą w tworzeniu rozprawy doktorskiej i dodatkowo bez zbędnego zaangażowania doktoranta w podstawowe czynności związane na przykład z badaniami.

Profesjonaliści służący pomocą posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wielu dziedzinach, w tym także w dziedzinie polityki i administracji. Powierzając im część lub całość opracowania doktorant może być pewny, że każdy z powierzonych etapów (realizacja, korekta, stworzenie tematu) zostanie potraktowany z należytą dbałością o zachowanie wytycznych uczelni i wymagania doktoranta. W przypadku pracy doktorskiej z nauk o polityce i administracji wymagany jest wysoki poziom dociekań, bowiem wnioski potrzebne są dla rozwoju tej dziedziny nauki. Należy jednak pamiętać, że promotor może wskazać kierunek, pomóc w wyborze literatury,  krytycznym na nią spojrzeniu, szukaniu argumentów, prowadzeniu sporów, budowaniu struktury pracy, ale cała praca praktyczna należy do doktoranta. Dlatego warto poszukać pomocy u wyspecjalizowanych redaktorów. Zapraszamy zatem do kontaktu!

Jak napisać pracę doktorską z nauk o polityce i administracji?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z nauk o polityce i administracji. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz