Jak napisać pracę doktorską z ekonomii?

Jak napisać pracę doktorską z ekonomii?

Ekonomia jest przedmiotem ścisłym, więc praca w temacie jej dotyczącym wymaga szczególnych warunków do skupienia, a wybór zagadnienia to jeden z trudniejszych elementów preludium.  Dziedzina ta jest powiązana z wieloma innymi, a więc wiedza w zakresie obranego tematu musi być szeroka i kompleksowa, szczególnie w zaawansowanych studiach doktoranckich. Studia  te zwykle obejmują program z makro i mikroekonomii, ekonometrii i muszą być poparte badaniami z obranej dziedziny. Mimo to, że są one w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej wymagają wysokiego poziomu zaangażowania w realizację założonego programu przez cały czas trwania.

Od doktoranta wymagana jest szczególna dociekliwość w badaniach, skonstruowanie nietuzinkowych wniosków bądź rekomendacji, które będą mogły służyć do usprawnienia pracy w konkretnym dziale gospodarki. Wybór tematu i pomysłu na jego realizację jest dużym wyzwaniem. Napisanie pracy jest także technicznym wyzwaniem, bo jej konstrukcja musi odpowiadać wymogom uczelni, wobec tego wszelka dowolność nie jest akceptowana przez promotora. Samo napisanie pracy jest końcowym etapem wszystkich rodzajów studiów, a więc tematy związane z konkretną dziedziną z pewnością są już opracowane, dlatego konieczne jest wykazanie się niezwykłą kreatywnością w stworzeniu nowego zagadnienia. Te i wiele innych problemów to dopiero początek działań naukowych. Zwykle w ich konsekwencji powstaje pytanie jaki temat pracy obrać i w jaki sposób napisać pracę doktorską?

Tematy prac doktorskich – ekonomia wymaga połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej

Na początku zawsze powstaje ten sam problem – wybór tematu pracy, który będzie unikalny, twórczy i odpowiedni do umiejętności i wiedzy nabytej w toku studiów. Należy wziąć pod uwagę również fakt, że wymagane jest poparcie wiedzy doświadczeniem zawodowym oraz już nabytym w trakcie studiów magisterskich. W przypadku studiów doktorskich z ekonomii istotne jest dostosowanie problematyki do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, ale i takiej, która odpowiadać będzie potrzebom zawodowym doktoranta. Tematy prac powinny wobec tego skupiać się wokół problemów rynku pracy, nieruchomości, finansów publicznych oraz ergonomii. Koncentrowanie się na jednym konkretnym problemie pozwoli na przeprowadzenie szczegółowych badań, które mogą posłużyć jako materiał rekomendujący kierunkowe działania w określonej dziedzinie.

Tworzenie pracy doktorskiej jest najczęściej sporym wyzwaniem, jednak możliwe jest uniknięcie niepotrzebnych napięć związanych z tym wydarzeniem i stworzenie ciekawej, twórczej i interesującej pracy teoretycznej, uzupełnionej częścią badawczą i rekomendacjami. Każdy etap pracy wymaga umiejętności w zakresie prawidłowego wykorzystania nabytej wiedzy na studiach magisterskich oraz spostrzeżeń poczynionych podczas pracy zawodowej w tej dziedzinie.

Jak napisać pracę doktorską z ekonomii

Prace doktorskie ekonomia – jak pisać?

Praca doktorska zwykle powinna być poparta wiedzą, którą student nabył w toku studiów magisterskich i w efekcie kontynuacji nauki w konkretnej dziedzinie oraz przy wykorzystaniu doświadczenia zawodowego wymaga się wyższego poziomu zaangażowania w badanie wybranego przedmiotu opracowania.  Rynek pracy potrzebuje ekonomistów szczególnie wykształconych w wąskich specjalizacjach, a więc badanie precyzyjnie obranego problemu pozwoli na stworzenie unikatowej pracy doktorskiej. Wykorzystuje się w niej zwykle badania pozwalające na zbadanie ekonomii przez pryzmat dowodów, a więc ekonomia i finanse  oraz zarządzanie i nauki o jakości to obszar, który pozwala na przeprowadzenie naprawdę ciekawych badań i wyciągnięcie z nich przydatnych wniosków.

Każda praca badawcza musi zawierać konkretną wiedzę i metaanalizę badań, które dotychczas powstały. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że doktorat jest pracą samodzielną i wymaga szczególnego skupienia na realizacji wszystkich etapów. Współpraca z promotorem może jedynie pomóc w rozwianiu problemów merytorycznych i technicznych, jednak wiedza musi pochodzić z zasobów studenta/doktoranta. Tytuł zobowiązuje do konkretnych osiągnięć, a więc wzajemne porozumienie z promotorem dotyczyć może jedynie akceptacji tematu, problemu badawczego czy celu badań, ale cała pozostała praca związana z powstaniem doktoratu leży po stronie studenta. Mimo, że należy zachować konieczne schematy pracy doktorskiej, musi ona być wolna od powielania problemów, otwarta i pozbawiona schematycznego myślenia. Dlatego wymaga od doktoranta szczególnego zaangażowania w konstrukcję narzędzi badawczych i realizację procesu badawczego.

Praca doktorska musi być wypełnieniem luki w obszarze niewiedzy badacza, czyli doktoranta. Poprzedzona powinna być dogłębną analizą dotychczasowych opracowań w wymaganym zakresie, a ich źródła muszą zostać umieszczone w pracy. Wobec tego doktorant powinien przygotować zakres autorskich rozwiązań w dziedzinie, w której zamierza się specjalizować bądź, w której dostrzega przestrzeń do działania. W tym celu muszą zostać określone problemy wymagające rozwiązania, obszar wymagający badania, ale także opracowana struktura realizacji całego procesu badawczego. Dlatego w codziennym trybie funkcjonowania często ciężko zmobilizować się do przemodelowania życia w taki sposób, aby zsynchronizować elementy pracy zawodowej, naukowej oraz życia rodzinnego, bo pisanie doktoratu wymaga wiele czasu. Poza tym wiedza z zakresu ekonomii przenika wszystkie dziedziny naukowe i gospodarcze od finansów po socjologię, a więc czas na przygotowanie części teoretycznej musi być właściwie wygospodarowany. Poza tą częścią należy skrupulatnie opracować plan działania badawczego, określić przestrzeń i znaleźć właściwe rozwiązanie w zakresie organizacji badań. Jest to czasochłonne i wymaga dużej precyzji, aby badania były rzetelne i przydatne. Często już sam dobór próby badawczej stanowi problem i zabiera dużo czasu.

Nie zawsze jest możliwe  zawarcie informacji  o wszystkich zakresach poruszanych w pracy już na etapie tworzenia  tematu  pracy doktorskiej, ale trzeba zmierzać do wskazania czynników,  które w zrozumiały dla innych sposób, uzasadniają zajęcie się danym problemem. Problem, który doktorant/student podejmuje musi jednak zostać zasygnalizowany w ustalonym brzmieniu tematu pracy. Jak wynika z przedstawionych informacji musi to być proces precyzyjny, jest długotrwały i wymaga niezmiernie dużego nakładu pracy i czasu osoby piszącej pracę doktorską.

Przykładowe prace doktorskie z ekonomii – specjaliści pomogą w przygotowaniu pracy

Doktoranci, szczególnie ekonomiści, są tak zaabsorbowani pracą zawodową, że stworzenie pracy doktorskiej może stanowić dla nich problem merytoryczny, związany z całą konstrukcją pracy oraz koordynacją badań.  Dlatego coraz częściej w Internecie poszukuje się pomocy w zakresie wspomagania niezbędnych czynności związanych z doktoratem. Nie jest właściwym wyborem korzystanie z gotowych wzorców, bo praca doktorska musi być indywidualna, twórcza i innowacyjna. W związku z tym właściwą zdaje się być decyzja o skorzystaniu z wiedzy i doświadczenia osób, które zajmują się tym z powodzeniem i bez zbędnego zaangażowania doktoranta w podstawowe czynności związane z badaniami. Profesjonaliści służący pomocą posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w wielu dziedzinach, w tym także w dziedzinie ekonomii. Pisanie prac doktorskich z zakresu tej dziedziny, a także tworzenie części metodologicznej i korekta całych tekstów, to doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób, które są pochłonięte pracą zawodową bądź każdy dzień mają wypełniony obowiązkami rodzinnymi. Każdego dnia należy poświęcić czas na poszukiwania w literaturze przedmiotu, a później na organizowanie badań, ich opracowanie i analizę, więc jest to żmudne opracowywanie podjętego problemu opisywanego w pracy doktorskiej. W przypadku tego typu opracowania wymagany jest wyższy poziom dociekań niż w przypadku pracy magisterskiej, więc skala trudności napisania pracy doktorskiej też jest większa.

W pracy doktorskiej musi zostać utrzymana odpowiednia proporcja zawartości merytoryczne, teoretycznej i badawczej, a wszystkie informacje w niej zawarte muszą być poparte źródłami naukowymi bądź literackimi. Skuteczność działań badawczych wzrasta dzięki stałemu kontaktowi z promotorem, a więc konsultacje pozwolą na potwierdzenie słuszności podejmowanych działań, ale przede wszystkim cenna jest inwencja własna. Promotor może wskazać kierunek, pomóc w wyborze literatury,  krytycznym na nią spojrzeniu, szukaniu argumentów, prowadzeniu sporów, budowaniu struktury pracy, ale cała praca praktyczna należy do doktoranta. Rola promotora kończy się na pomocy teoretycznej, podpowiedzi, a doktorant dalej sam podejmuje  ostateczne decyzje  i realizuje własne cele. Spotkania z promotorem powinny być regularne, ale równie regularna powinna być praca własna doktoranta.  Są osoby, które nie posiadają zdolności do pracy  bez nadzoru bądź pracy uwzględniającej samodzielne decyzje. Ułatwieniem mogą być seminaria,  konferencje oraz publikacje naukowe, ale na zapoznanie się z nimi trzeba mieć czas i koncepcję własną.

Jeśli więc poszukujecie Państwo pomocy w zakresie pisania prac i przeprowadzaniu badań, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy w stanie pomóc na każdym etapie pracy, sprawdzić już istniejące opracowania, a nawet podpowiedzieć w kwestiach wyboru tematu pracy. Jeśli doktorant potrzebuje pomocy w organizacji badań – spełnimy oczekiwanie również w tej przestrzeni. Zapraszamy do kontaktu.

Jak napisać pracę doktorską z ekonomii?

Warto skorzystać z naszej oferty pomocy w pisaniu prac doktorskich z ekonomii. 

Podziel się tym

Dodaj komentarz